Unternehmen
Tarif
Tarifbereich
Tariftyp
Produkt
Scoring
AXA Lebensversicherung AG
Fonds-BasisRente (AF1) (p.i.)
Basisrente aufgeschoben
Fonds Einzelfonds
5 Kompasse
Basler Lebensversicherungs-AG
Basler BasisRente Invest Vario (BFE)
Basisrente aufgeschoben
Fonds Einzelfonds
6 Kompasse
Continentale Lebensversicherung AG
Continentale BasisRente Invest (BRI)
Basisrente aufgeschoben
Fonds Einzelfonds
5 Kompasse
HanseMerkur Lebensversicherung AG
Basis Care Invest (RB 2017n)
Basisrente aufgeschoben
Fonds Einzelfonds
5 Kompasse
Münchener Verein Lebensversicherung AG
BasisRente Balance (85 R)
Basisrente aufgeschoben
Fonds Einzelfonds
6 Kompasse
uniVersa Lebensversicherung a.G.
AufbauRENTE topinvest (7360)
Basisrente aufgeschoben
Fonds Einzelfonds
5 Kompasse
VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G.
BFRE
Basisrente aufgeschoben
Fonds Einzelfonds
6 Kompasse